Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.e-med24.pl prowadzony jest przez firmę E-MED24 Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrów Wielkopolski (63-400) przy ul. Olszowa nr 42  NIP 5472217703 REGON 385680338.

 2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.e-med24.pl 

 3. Definicje:

a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.e-med24.pl

b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

c) Sprzedawca – E-MED24 Sp. Z o.o. z siedzibą w Ostrów Wielkopolski (63-400) przy ul. Olszowa nr 42  , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielsku-Białej VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000971253 , NIP 5472217703 REGON 385680338.

d) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

e) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

f) Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

g) Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

h) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

i) Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą –artykuły dla kosmetyczek.

j) Produkty "Specjalne" – dostępne w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, która za względu na swoje indywidualne właściwości (np. dostępność wyłącznie za potwierdzeniem posiadania zarejestrowanego gabinetu medycznego) podlega szczególnym zasadom sprzedaży,

k) Koszyk - wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,

l) Promocje – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, 

m) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,

n) Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatycznego otrzymywania na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,

o) FORMULARZ ODSTAPIENIA - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7,

p) PROTOKOL REKLAMACJI - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §5.

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na: 

 2. a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,

 3. b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie formularza zamówienia,

 4. c) prowadzeniu i wysyłaniu Newslettera.

 5. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się przez Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

 6. W Sklepie internetowym organizowane są promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

 7. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki oraz inne informacje o Produktach podane na stronach Sklepu internetowego, a w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 8. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 9. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Safari, Chrome), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 11. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a E-MED24 Sp z o.o. Sp. k. . Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką faktury VAT. 

 12. Umowa sprzedaży Produktów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, udostępniając jednocześnie możliwość wysyłki Produktów do krajów Unii Europejskiej, przy czym dzieje się tak jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu dostawy ze Sprzedawcą (specjalny cennik wysyłek zagranicznych Sprzedawca podaje telefonicznie lub mailowo na prośbę Kupującego).

 3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia: 

 4. a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,

 5. b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego.

 6. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 7. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w piątek, w sobotę, w niedziele oraz w święta, będą rozpatrywane przez Sprzedawcę następnego dnia roboczego.

 8. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, jest wypełnienie przez Kupującego Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.

 9. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie Sklepu formularza oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.

 10. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia, zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

 11. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego do momentu wysyłki Produktu. Klient zobowiązany jest wówczas do skontaktowania się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem telefonu: +48 530360370 lub mailowo pod adresem: biuro@www.e-med24.pl.

 12. Przy wszystkich Produktach Sklep Internetowy podaje czas realizacji Zamówienia. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia do realizacji Zamówienia do chwili przekazania Zamówienia do wysłania przez kuriera, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Produktów, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

 13. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu internetowego. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym, przy czym wynosi średnio od 7 do 30 dni roboczych.

 14. W przypadku, gdy Produkt jest niedostępny w Sklepie internetowym jego cena może ulec zmianie.

 15. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży (tj. Promocje) przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni roboczych braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

 

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym podawane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 2. Sprzedawca może udzielić rabatu dotyczącego kosztów dostawy Zamówienia, przy czym dla Zamówień, których wartość przekroczy 249 zł brutto rabat ten wynosi 100%. Decyzja o udzieleniu rabatu i jego wysokości podejmowana jest każdorazowo indywidualnie na podstawie złożonego Zamówienia.

 3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest wystawiana w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta Produkty są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 4. Kupujący nie będący osobą fizyczną w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

 5. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty: 

a) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,

b) płatność Kurierowi (tj. dostawcy Zamówienia) przy odbiorze - za pobraniem,

c) kartą kredytową

 

 1. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

 2. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5, 1a) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są niezwłocznie po zaksięgowaniu wpływu całej kwoty za Zamówienie, w którym Produkty te są umieszczone, na konto Sprzedawcy.

 3. W przypadku sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5, 1a) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 5. Powyższy przepis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą Promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego o wyczerpaniu zapasów, a Kupujący może nabyć zamawiane Produkty po aktualnej cenie widocznej na stronie internetowej Sklepu lub zrezygnować ze złożonego Zamówienia lub jego części.

 

§4. DOSTAWA

 1. Zamówione Produkty dostarczane są na adres wskazany przez Klienta za pomocą kuriera. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru odpowiedniej opcji dostawy:

  a) Przesyłka kurierska DHL - czas dostawy: zwykle 1-2 dni robocze,

 1. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

 2. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki na terytorium Polski, jeżeli wartość Zamówienia przekroczy 249 zł brutto.

 4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

 5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

 

§5. REKLAMACJA

 1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

 2. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu (tj. uszkodzenie mechaniczne lub niezgodność z opisem Produktu), datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego PROTOKÓŁ REKLAMACJI

 3. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt, dołączając do niego Dowód zakupu (tj, paragon lub fakturę VAT) lub jego kopię oraz pismo, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

 4. Reklamacje należy kierować na adres:

E-MED24 Sp z o.o. 

ul. Olszowa 42

63-400  Ostrów Wielkopolski

 1. Nieznaczne różnice w wyglądzie Produktów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

 2. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu 2 miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z umową.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie internetowym Produkty do wyboru.

 

§6. GWARANCJA

 1. Większość Produktów oferowanych w Sklepie internetowym objętych jest gwarancją producenta, której udziela – w zależności od konkretnego Produktu – producent produktu lub wskazany serwis.

 2. Okres gwarancyjny przyznany na każdy sprzedawany Produkt zależy od producenta.

 3. Szczegóły procedury gwarancyjnej znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu.

 4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Produktu.

 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach: 

 

a) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

b) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, tj. Produktów zamawianych specjalnie na życzenie Kupującego,

c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 1. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania Zamówienia. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zawiera FORMULARZ ODSTAPIENIA.

 2. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym (tj. Produkt zwrócony nie może nosić śladów użytkowania i musi pozostać zapakowany w oryginalne opakowanie producenta) wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

 3. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu lub gotówką w kasie Sklepu internetowego w siedzibie Sprzedawcy.

 4. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonując rejestracji lub zakupu w sklepie internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu rejestracji lub zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, lub, jeśli użytkownik będący osobą fizyczną wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych towarach i usługach świadczonych przez sklep internetowy.

 3. Administratorem danych osobowych jest sprzedawca.

 4. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania a także żądania ich usunięcia.

 5. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line poprzez Przelewy 24 za towary nabyte w www.e-med24.pl są przekazywane:

DialCom24 Sp. z o.o.  60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15  NIP 781-173-38-52, REGON 634509164  Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł  PayPro SA  60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15  NIP 779-236-98-87, REGON 301345068  Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

 1. W ramach realizacji umowy z Kupującym, Sprzedawca jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 2. W ramach realizacji umowy z Kupującym, Sprzedawca jest upoważniony do przesłania na adres poczty elektronicznej Kupującego jednorazowego przypomnienia o każdym, przysługującym mu kodzie rabatowym, otrzymanym po złożeniu poprzedniego zamówienia.

 

§9. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 3. Zwroty Produktów w przypadku postępowania gwarancyjnego, reklamacyjnego lub w związku z odstąpieniem od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane.

 4. Wszelkie spory między stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny, jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

 6. Regulamin obowiązuje od dnia 20-10-2020 roku.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl